neuraxpharm©

Twój specjalista w leczeniu chorób OUN

Rodzaje napadów padaczkowych

 

Padaczka ma wiele postaci. Historycznie często rozróżnia się „napady duże“ (grand mal) i „napady małe“ (petit mal). W języku medycznym używa się pojęć napady pierwotne uogólnione, kiedydo wyładowań padaczkowych od razu dochodzi w obu półkulach mózgu, i napadyczęściowe, w czasie których wyładowania ograniczają się do jednego regionu mózgu, jednak w trakcie ich trwania mogą się rozszerzyć na obie półkule mózgu (wtórne uogólnienie). W obydwu grupach stosuje się jeszcze bardziej szczegółowe podziały.

Podział stosowany do niedawna przez Międzynarodową Ligę Przeciwpadaczkową (ILAE):

Napady częściowe

Napady uogólnione

Napady niesklasyfikowane

Napady częściowe proste

Napady nieświadomości

 

Napady częściowe złożone

Napady miokloniczne

 

Napady częściowe wtórnie uogólnione

Napady kloniczne

 

 

Napady toniczne

 

 

Napady toniczno – kloniczne

 

 

Napady atoniczne

 

 Większość napadów padaczkowych trwa kilka minut, po czym chory dochodzi do siebie bez ingerencji osób trzecich. Nie ma przy tym znaczenia, czy napad jest częściowy czy uogólniony.
Może się jednak zdarzyć, że kilka napadów następuje jeden po drugim, bądź pojedynczy atak trwa bardzo długo i pacjent nie ma fazy odpoczynku. Mamy wtedy do czynienia ze stanem padaczkowym, który na skutek silnych wyładowań elektrycznych może prowadzić do dużych uszkodzeń mózgu, a nawet do śmierci. Stan ten zaliczamy do sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu chorego i należy wtedy niezwłocznie wezwać lekarza. Może on zahamować stan padaczkowy, podając zazwyczaj benzodiazepiny lub fenytoinę.